leefbaarheid | actuele projecten

Prestatieafspraken gemeente Oldambt 2019-2020

De verhoudingen tussen gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie – de lokale driehoek – zijn veranderd naar aanleiding van de aanpassing van de Woningwet in 2015. Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid, neergelegd in een woonvisie, is de basis voor maatschappelijke investeringen door corporaties. Aan dit beleid dienen corporaties naar redelijkheid bij te dragen. De exacte bijdrage van de corporatie aan het volkshuisvestingsbeleid komt tot stand in samenspraak met de eigen huurdersorganisatie en de gemeente waarin zich het woningbezit bevindt. Dit wordt bekrachtigd in zogenaamde prestatieafspraken.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgt voor

  • levert de onafhankelijk voorzitter voor het overleg;
  • denkt mee over en schrijft mee aan de uiteindelijke prestatieafspraken.

Samenwerkingspartners
Gemeente Oldambt, Woonstichting Groninger Huis, Wooncorporatie Acantus, Woonzorg Nederland, stichting Mooiland, bewonersorganisaties HOO, HOS en HAG

Uitvoering
2018 en 2019

Contactpersoon Elles Bulder